Trí thức miền Nam sau 75

Wednesday, November 13, 2013

Trí thức miền Nam sau 75

November 13, 2013 Tác giả: Một Chứng Nhân Của Lịch Sử (Một BCA gởi cho GNA) Sau ngày 30-4-1975, Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác toàn diện với chế độ. Ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng thực hiện […]

No Comments Read full story »