Nông dân Văn Giang Dậy Mà Đi 20-4-2012

Sáng ngày 20-4-2012 hàng ngàn nông dân 3 xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao đã kéo ra cánh đồng 70 ha sắp bị cưỡng chế để giữ đất ruông. Khẩu hiết hết ruộng là chết !

Comments

No Comments

Leave a reply